२०७२ कार्तिक महिनामा दर्ता हुन आएका व्यक्तिगत घटनाको दर्ता विवरण