बेनी नगरपालिका पदपूर्ति समितिको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना