सम्पर्क

 

सम्पर्क फोन नंबर: +९७७- ६९- ५२१०९५, ५२०१२०

फ्याक्स नंः +९७७-६९-५२१०९५

इमेलः benimunicipality@gmail.com

फेसबुकः www.facebook.com/Beni.Nagarpalika

वेभसाइटः www.benimun.gov.np

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !