FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति समक्ष पेश गर्ने उजुरी निवेदन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
उल्लेखित प्रमाण कागज पुगी आएमा सोही दिन हुनेछ ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
उजुरी प्रशासक
सेवा दिने कार्यालय: 
न्यायिक समितिको सचिवालय
सेवा शुल्क: 
रु. २५०
आवश्यक कागजातहरु: 

- निवेदन

- नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

- आवश्यक प्रमाण कागजात